از نظر تجاری و پرورشی ارزش نژاد ایتالیایی در مورد تعداد زیادی از صفات خوب است. در
این بین باید به صنعتی بودن، آرامش، عدم تمایل به بچه دهی، تولید مثل، تلاش برای ساختن شان،
ها، رفتار نظافتگری، مقاومت در برابر بیماری و
درپوش عسل سفید رنگ، تمایل در ورود به طبق
میل به جمع آوری شهد گل به جای عسلک اشاره کرد. آخرین صفت فقط در کشورهایی که رنگ
عسل تعیین کننده قیمت است، ارزش دارد. نشان داده شده که این نژاد قادر به تولید محصولات
خوبی از شبدر قرمز است. مقاومت نژاد ایتالیایی در برابر آ کارین استثنایی است. این به ویژه در واریته های تیره ی چرم رنگ صدق میکند.
با این حال نژاد ایتالیایی معایب جدی دارد. این نژاد فاقد فعالیت زیاد بوده و به پرورش بیش از حد
نوزادان تمایل دارد. این دو نقص از معایب اصلی این نژاد است. همچنین بیشتر تمایل به کم کردن
مسیر کندو دارد که ناشی از جهت یابی ضعیف بوده

در حال نمایش 7 نتیجه