دسته بندی هاوبلاگ

ویژگی های تخم زنبور عسل

تخم زنبور عسل

تخم زنبورعسل به رنگ سفید صدفی، کشیده، و به شکل استوانه ای خمیده از هر دوطرف می باشد که انتهای تخم با تفاوت کمی در اندازه ی قطر متمایز می شود.تخم از سمت نازکتر به دیواره ی سلول متصل می شود.1

ملکه تخم را در انتهای سلول قرار می دهد.به محض تخم گذاری ، تخم عمود بر دیواره ی سلول قرار می گیرد و به تدریج تا قبل از شروع مدت لاروی در انتهای سلول به صورت خوابیده قرار می گیرد.

تخم زنبور عسل

اندازه ی طول یک تخم 0/12± 1/49(محدوده 1/12 تا 1/85) میلیمتر عرض آن 0/02±0/35 (محدوده 0/30 تا 0/40) میلیمتر و حجم آن  0/02±0/10 (محدوده 0/06 تا 0/15)میلیمتر مکعب می باشد. 2اندازه تخم ها به طور قابل توجهی متفاوت است.اندازه با سن تخم تغییر می کند ابتدا کاهش پیدا می کند اما بلافاصله قبل از شروع لاروی افزایش می یابد. اندازه تخم ها بین زیر گونه ها و بین ملکه های مشابه یک زیرگونه  متفاوت است.2 ، 3 ، 4 تخم های کارگران تخمگذار شکل های مختلفی دارند و در اندازه های متفاوت از تخم ملکه ها هستند.5 تخم های بارور شده و نابارور در اندازه تفاوتی ندارند.4 ،6

تخم سلول زنبور تخم ملکه

نمونه ای از تخم دو ملکه متفاوت

 

منابع

DuPraw E.J.(1960) Research on the honey bee egg. Gleanings in Bee Culture 88:104-111.

Woyke J.(1998) Size change of Apis mellifera eggs during the incubation period. Journal of Apicultural Research 37:239-246.

Taber S., Roberts W.C.(1963) Egg weight variability and its inheritance in the honey bee. Ann. Entomol. Soc. Amer. 56:473-476.

Gencer H.V., Woyke J.(2006) Eggs from Apis mellifera caucasica laying workers are larger than from queens. Journal of Apicultural Research 45:173-179.

Woyke J.(1994) Comparison of the size of eggs from Apis mellifera L queens and laying workers. Apidologie 25:179-187.

Henderson C.E.(1992) Variability in the size of emerging drones and of drone and worker eggs in honey bee (Apis mellifera) colonies. Journal of Apicultural Research 31:114-118

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *