دسامبر 8, 2017

نان زنبور چیست؟

ایجاد نان زنبور فرآیند ذخیره سازی و بسته بندی متوالی گرده در سلول های شان با اضافه کردن آنزیم ها و شهد یا عسل تحت تاثیر […]